Onlinestatistieken

Deze rubriek bevat statistische gegevens die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar ook aanvullingen op bestaande statistische gegevens.

Bijdragevermindering voor eerste aanwerving of "Plus Plan"

Laatste update: 29 Oktober 2020

Deze rubriek bevat statistische gegevens die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar ook aanvullingen op bestaande statistische gegevens.

De maatregel "eerste aanwervingen", ook wel "plusplannen" genoemd, heeft tot doel om nieuwe en kleine ondernemingen te ondersteunen bij het aanwerven van bijkomende werknemers door de verlaging van de patronale bijdragen.
Deze tewerkstellingsmaatregel bestaat reeds meer dan 30 jaar en heeft in die periode talrijke wijzigingen ondergaan, zowel met betrekking tot de duur van het voordeel, de toegekende bedragen als het aantal aangeworven werknemers waarop de maatregel van toepassing is.
Alle informatie over het toepassingsgebied en de modaliteiten kan u terugvinden  onder Administratieve instructies op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Vanaf 1 januari 2016 werd een belangrijke uitbreiding doorgevoerd in het kader van de "taxshift".
Algemene gegevens hiervan worden reeds opgenomen in de algemene rubriek “Tijdsreeksen bijdrageverminderingen”. Meer specifieke gegevens over deze maatregel worden hier gebundeld.

De belangrijkste uitbreiding die is doorgevoerd betreft de aanwerving van de "eerste werknemer", met de volledige vrijstelling van de patronale bijdragen en dit zonder beperking in de tijd. De impact van deze maatregel kan dus best worden nagegaan aan de hand van het aantal nieuwe werkgevers (“werkgeversbenadering”).

De andere uitbreidingen voorzien in het kader van de taxshift betreffen de verhoging van de bedragen, de uitbreiding van de duur en het aantal werknemers waarop de vermindering van toepassing is. De impact van deze maatregel wordt dus eerder gemeten aan de hand van het aantal werknemers waarop de vermindering van toepassing is (“werknemersbenadering”).

We presenteren daarom in deze rubriek tabellen volgens de twee benaderingen:

  • Benadering werkgever richt zich specifiek op de analyse van de werkgevers die tot een "eerste aanwerving" met volledige vrijstelling zijn overgegaan.
  • Benadering werknemer gaat voor welke werknemers  de maatregel  de "plusplannen" tot verlaagde loonkosten leidt. We gebruiken hier de term "plusplannen" omdat ingeval van meerdere aanwervingen de werkgever zelf de werknemers kan kiezen voor wie de vermindering plus 1, plus 2,… geldt, ongeacht de volgorde van indienstneming van de werknemer.

Werkgeversbenadering

Hier worden drie tijdsreeksen aangeboden:

  • Evolutie van het aantal « nieuwe werkgevers » vanaf het eerste kwartaal 2015, verdeeld volgens gewest en provincie van de belangrijkste vestiging van de werkgever. Deze tijdsreeks geeft een beeld, kwartaal per kwartaal, van het aantal nieuwe werkgevers, ongeacht of ze de maatregel eerste aanwerving hebben toegepast.
  • Evolutie van het aantal werkgevers voor wie de vermindering “Plus 1-plan - Taxshift” wordt toegepast – indeling naar periode van inschrijving en activiteitssector.
  • Evolutie van het aantal werkgevers voor wie de vermindering “Plus 1- plan- Taxshift” wordt toegepast – indeling naar periode van inschrijving en Gewest/provincie van de hoofdzetel.
Nieuwe werkgevers verdeeld
volgens lokatie van de hoofdzetel
van de werkgever
(1/2015 tot 1/2020)
Werkgevers "Plan + 1"
verdeeld per activiteit
(1/2016 tot 1/2020)
Werkgevers "Plan + 1"
verdeeld volgens lokatie van de
hoofdzetel van de werkgever
(1/2016 tot 1/2020)
Excel Excel Excel

Werknemersbenadering

Hier worden drie tijdsreeksen aangeboden:

  • Evolutie van het aantal werkgevers, aantal arbeidsplaatsen, arbeidsvolume in vte waarvoor een plusplan werd toegepast en het bedrag van de toegekende vermindering verdeeld volgens type plusplan en type arbeidsprestatie van de werknemer.
  • Evolutie van het arbeidsvolume in vte van de personen voor wie een plusplan werd toegepast en het bedrag van de toegekende vermindering verdeeld volgens type plusplan en woonplaats van de werknemer.
  • Evolutie van het arbeidsvolume in vte van de personen voor wie een plusplan werd toegepast en het bedrag van de toegekende vermindering verdeeld volgens type plusplan en plaats van tewerkstelling van de werknemer.
Verdeling volgens prestatietype
(1/2015 tot 1/2020)
Verdeling volgens woonplaats
(1/2015 tot 1/2020)
Verdeling volgens werkplaats
(1/2015 tot 1/2020)
Excel Excel Excel
^ Back to Top