Onlinestatistieken

Deze rubriek bevat statistische gegevens die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar ook aanvullingen op bestaande statistische gegevens.

Evolutie van de tewerkstelling naar Paritair Comité

Laatste update: 09 December 2020

Gegevens omtrent de tewerkstelling (arbeidsplaatsen en werkgevers) naar paritair comité.

De brochure die de loontrekkende tewerkstelling behandelt, bevat sinds het eerste kwartaal 2008 een aantal tabellen die de tewerkstelling verdeelt naar het paritair comité. Deze paritaire comités werden gehergroepeerd in een aantal sectorgroepen op basis van verwante sectoren waarvoor ze van toepassing zijn.

Hieronder vindt u aanvullende informatie over de paritaire comités zelf. In een aantal excel-tabellen wordt deze aanvullende informatie verstrekt op twee verschillende wijzen.

In een eerste reeks (kant-en klare) excel-tabellen (1 en 2) worden het aantal arbeidsplaatsen en het aantal werkgevers verdeeld naar de sectorgroep en naar het paritair comité (geen sub-paritaire comités), en dit over de laatste drie jaar (dertien kwartalen).
Hierbij dient opgemerkt dat een werkgever meerdere paritaire comités kan hebben (bijvoorbeeld een voor zijn arbeiders en een voor zijn bedienden). De som van het aantal werkgevers wijkt door deze dubbeltellingen af van wat in de tabellen in de brochure " loontrekkende tewerkstelling" is opgenomen.

Door de fusie met DIBISS, is de RSZ vanaf 1 januari 2017 ook bevoegd voor de inning van bijdragen van de lokale besturen. De waarnemingssfeer van de RSZ-statistieken wordt zo uitgebreid met de werknemers van de plaatselijke en provinciale overheden en omvat nu meer dan 99% van de loontrekkende tewerkstelling in België.

De uitbreiding van de waarnemingssfeer beperkt zich niet tot de gegevens vanaf het eerste kwartaal 2017. In de tijdreeksen worden ook voor de voorafgaande kwartalen tot 2013 de gegevens van de lokale besturen opgenomen.

U vindt dan ook vanaf 2017 in de gepresenteerde excel-bestanden twee werkbladen met gegevens: een met de historische tijdreeks vanaf 2007 tot 2016 (zoals die tot op dat moment gepubliceerd werd) en een tijdreeks vanaf 2013 tot en met het meest recent beschikbare kwartaal volgens de nieuwe waarnemingssfeer.

Tabel 1 geeft de evolutie weer van het aantal arbeidsplaatsen met het statuut en het geslacht als variabelen.

Tabel 2 geeft de evolutie weer van het aantal werkgevers.

De volgende tabellen (3 en 4) zijn bijzonder geschikt om zelf een aantal tabellen op maat (draaitabellen) aan te maken: zij geven per paritair comité (zonder sub-paritaire comités en zonder hergroepering in sectorgroepen) een historische tijdreeks vanaf 2013.

^ Back to Top