Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Arbeidsmarktanalyse (Snelle ramingen van de tewerkstelling)

Laatste update: 21 December 2020

In deze brochure vindt u een tijdreeks met een raming voor het meest recente kwartaal op basis van de reeds beschikbare kwartaalaangiftes.

Deze brochure verschijnt binnen een kortere termijn dan de andere brochures, dit is ongeveer 3 maanden na het verstrijken van het kwartaal. Dit betekent dat bijvoorbeeld de gegevens met betrekking tot het eerste kwartaal normaal beschikbaar zijn in de eerste helft van september.

Arbeidsmarktanalyse RSZ - wat is het?

De Arbeidsmarktanalyse (snelle ramingen van de tewerkstelling) is een kwartaalpublicatie van de RSZ met informatie over de bezoldigde tewerkstelling in België. Deze informatie heeft betrekking op alle werkgevers en werknemers die onder de Belgische sociale zekerheid vallen. Behoudens een aantal uitzonderingen (internationale akkoorden, bilaterale conventies) is het Belgische socialezekerheidsstelsel van toepassing op iedere werknemer die prestaties verricht op het Belgische grondgebied voor een werkgever die in België is gevestigd, maar ook voor werkgevers in het buitenland die een exploitatiezetel in België hebben waar de werknemer afhankelijk van is.

De snelle ramingen bevatten tijdreeksen met telkens een raming voor het meest recente kwartaal op basis van de reeds beschikbare kwartaalaangiftes en beschrijven op die manier snel de evolutie van de loontrekkende tewerkstelling aan de hand van 3 facetten, het aantal personen die op het einde van het kwartaal zijn tewerkgesteld, het aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal en het arbeidsvolume gedurende het kwartaal uitgedrukt in voltijdsequivalenten.

Cijfergegevens

Inleiding van
de brochure

tabellen
tewerkgestelde
werknemers

tabellen
arbeids-
plaatsen

tabellen
arbeids-
volume

Volledige
brochure

2020/3

2020/3

2020/3

2020/3

2020/3

Bron van de gegevens

De informatie van deze analyse is gebaseerd op de gegevens uit de “DmfA”-gegevensbank. Deze database wordt gevoed door de kwartaalaangiftes van de werkgevers en bevat de loon-en arbeidstijdgegevens die aan de basis liggen van de berekening van de sociale bijdragen en van de sociale rechten die door de werknemers worden opgebouwd.

De arbeidsmarktanalyse aan de hand van de DmfA-kwartaalaangiftes is dus minder snel en minder frequent beschikbaar dan de tewerkstellingsbarometer, maar is nauwkeuriger en uitgebreider, zowel qua variabelen als wat betreft de werkgevers- en werknemerskenmerken.

De gegevens met betrekking tot het meest recente kwartaal worden opgesteld op basis van nog onvolledige gegevens. Een ramingsmethode werd uitgewerkt om de onvolledige gegevens aan te vullen zodat toch reeds een betrouwbaar beeld van de evolutie kan geschetst worden. De “definitieve” cijfers van de geraamde kwartalen worden een 3-tal maanden later gepubliceerd in de brochure “loontrekkende tewerkstelling”.

 

Basisconcepten

Observatieperiode

De observatieperiode beslaat een RSZ-kwartaal. Dit wijkt voor een beperkt aantal werkgevers licht af van een kalenderkwartaal. De telling van het aantal arbeidsplaatsen en het aantal tewerkgestelde werknemers dat deze arbeidsplaatsen inneemt is een “foto” genomen op de laatste dag van het kwartaal. De meting van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten (vte) is een meting gedurende het kwartaal. Dit betekent dat alle prestaties tijdens het kwartaal bijdragen tot het gemeten arbeidsvolume.

Arbeidsplaats en tewerkgestelde werknemer

Sleutelelementen in een DmfA-aangifte zijn:

  • het nummer waarmee de werkgever geïdentificeerd wordt (KBO-nr.)
  • het nummer waarmee de werknemer geïdentificeerd wordt (identificatienummer sociale zekerheid)
  • de arbeidsprestaties (met begin en einddatum)

Op het einde van een kwartaal  kan een werknemer meerdere arbeidspretaties bij eenzelfde werkgever hebben. Toch zal één werknemer bij één werkgever maar als één arbeidsplaats geteld worden.

Op het einde van een kwartaal  kan een werknemer ook meerdere arbeidspretaties bij verschillende  werkgevers hebben. Deze tellen als meerdere arbeidsplaatsen , maar als één tewerkgestelde werknemer.

Arbeidsvolume in voltijdsequivalenten

Voor het arbeidsvolume worden alle arbeidsprestaties (bezoldige prestaties en vakantie) van een werknemer tijdens een kwartaal worden samengeteld. Het arbeidsvolume wordt uitgedurkt in voltijdsequivalenten (het arbeidsvolume gepresteerd door een voltijdse werknemer gedurende een volledig kwartaal). Een werknemer kan een arbeidsvolume hebben van minder dan één voltijdsequivalent als gevolg van  deeltijdse prestaties, een onvolledig kwartaal van  tewerkstelling, of periodes van afwezigheid (ziekte, tijdelijke werkloosheid,…).

In aanmerking genomen werknemers

Alle werknemers die aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. Studenten tewerkgesteld met een studentenovereenkomst en die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van loontrekkende werknemers worden dus niet opgenomen. Werknemers in een periode van volledige inactiviteit (bijv. volledige loopbaanonderbreking/tijdskrediet , vrijstelling van prestaties,…) wordern niet geteld.

Methodologie

Berekeningen

De gegevens van de administratieve databank worden ontladen ongeveer 10 weken na het verstrijken van het kwartaal. Van de mogelijk nog ontbrekende aangiften wordt een inschatting gemaakt op basis van de werknemersstromen. Voor ontbrekende aangiften wordt bijgeraamd op basis van de aangiftes van voorgaande kwartalen.   

De classificatiecriteria

De gegevens met betrekking tot het aantal arbeidsplaatsen, het aantal tewerkgestelde werknemers en het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten worden verdeeld volgens verschillende classificatiecriteria waarvan enkele inherent zijn aan de werkgever, andere eigen zijn aan de werknemer en nog andere betrekking hebben op de eigenlijke arbeidsprestatie:

  • prestatiekenmerken: hoedanigheid (arbeider, bediende, ambtenaar), type arbeidsprestatie (voltijds, deeltijds,..) en sectorgroep op basis van paritair comité.
  • Werknemerskenmerken: leeftijd, geslacht en woonplaats van de werknemer.
  • Werkgeverskenmerken: economische activiteit, sector (privé/overheid) en dimensie van de werkgever.

Enkele bijzonderheden

In alle tabellen zijn gegevens van voorgaande kwartalen opgenomen. De vergelijking van de gegevens op jaarbasis biedt een beeld van de trend, terwijl de vergelijking met de voorgaande kwartalen ook beïnvloed wordt door seizoenschommelingen. Bij de vergelijking met vroegere kwartalen moet verder ook rekening gehouden worden met wijzigingen in de administratieve procedures en verschuivingen tussen privé- en overheidssector en tussen activiteitssectoren als gevolg van activiteitswijziging, transferten, splitsingen of fusies van ondernemingen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voornaamste meest recente wijzigingen en verschuivingen.

aard van de wijziging

kwartaal

impact

van/uit

naar/in

Aanpassing waarnemingssfeer - parlementstleden

2019/1

 

500 werknemers

waarvan:

- O. Openbaar Bestuur

160 werknemers

Overheidssector - Federaal
340 werknemers Overheidssector - Gewesten en Gemeenschappen
Overheveling personeel na regionalisering uitbetaling kinderbijslag

2019/1

800 werknemers Overheidssector - federaal Overheidssector - Gewesten en Gemeenschappen – administraties en diensten
Reorganisaties ondernemingen – OCMW’s

2019/1

2.200 werknemers (1.500 VTE) O. Openbaar bestuur Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Reorganisaties ondernemingen – OCMW’s

2018/3

 

600 werknemers

waarvan:

O. Openbaar bestuur Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
250 werknemers Overheidssector - Plaatselijke en provinciale overheden Privé-sector
Fusies privé – OCMW-ziekenhuizen en rusthuizen

2018/3

250 werknemers Overheidssector - Plaatselijke en provinciale overheden Privé-sector
Reorganisaties ondernemingen - OCMW's

2018/2

 950 werknemers  O. Openbaar bestuur  Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

aanpassing voor vrijgestelde prestaties

 

2018/1

800 werknemers

K. Financiële activiteiten en verzekeringen”

Leeftijdsgroep 50-64

privésector

 

 -

vanaf 2018/2

extra 1.200 arbeidsplaatsen

Uitbreiding bevoegdheid RSZ tot zeevarenden
    
 2018/1    

600 werknemers

-

Privé-sector

300 werknemers - H. Vervoer en opslag 
300 werknemers  - F. Bouwsector 
400 werknemers  - Vlaams Gewest 
200 werknemers  - Buurlanden of onbepaald 
Aanpassing regeling vrijwillige brandweer 2018/1 700 werknemers (150 VTE)  O. Openbaar bestuur Overheidssector - Plaatselijke en Provinciale overheden -
Reorganisaties ondernemingen - OCMW's 2018/1 3.400 werknemers O. Openbaar bestuur Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Reorganisaties ondernemingen overheid
 
2018/1
 
1.200 werknemers O. Openbaar bestuur -
500 werknemers O. Openbaar bestuur M. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
700 werknemers O. Openbaar bestuur R. Kunst, Amusement en Recreatie
Fusie van ondernemingen 2018/1 5.700 werknemers (1.200 bedienden, 4.500 ambtenaren), 5.000 VTE Overheidssector - Gewesten en Gemeenschappen - Administratie, diensten Overheidssector - Gewest en Gemeenschappen - Onderwijs
Correctie activiteit 2017/4 700 werknemers Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening M-N. Admininstratieve, ondersteunende en gespecialiseerde diensten
2017/1 700 werknemers O-P. Openbaar bestuur en Onderwijs Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Correctie sector 2017/1 1.200 werknemers Privé-sector Overheidssector - Gewesten en Gemeenschappen
fusie van ondernemingen  2017/1 600 werknemers G-H-I. Handel, vervoer en opslag, Verschaffen van accomodatie en maaltijden J. Informatie en communicatie

 

^ Back to Top