Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers

Vrijwel alle werkgevers worden dezer dagen op de een of andere manier getroffen door het coronavirus. Daarom worden er een aantal begeleidende maatregelen genomen.

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering sinds 20 maart 2020 een aantal maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. 

Deze maatregelen hebben betrekking op drie soorten uitstel van betaling.

1. Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn

Ondernemingen die genieten van automatisch uitstel van betalingen

Deze maatregel geldt voor ondernemingen uit de volgende categorieën die verplicht gesloten zijn:

 • Horeca
 • Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector.
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020 gesloten zijn, met uitzondering van:
  • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  • dierenvoedingswinkels;
  • apotheken;
  • krantenwinkels;
  • tankstations en de leveranciers van brandstoffen

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Hieronder vallen dus:

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1kwartaal
 • het saldo van het 1e kwartaal
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het 2e kwartaal
 • het saldo van het 2kwartaal

Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

De RSZ zal de nodige ex-post-controles uitvoeren. 

 

 

2. Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten

Sinds 31/07/2020 kunt u geen verklaring op eer meer indienen.

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar plan@rsz.fgov.be.

 Ondernemingen die betrokken zijn bij het uitstel

 • Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting, zoals vermeld in de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, beoogd zijn, maar die volledig gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een verklaring op eer.
 • De ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Omwille van de coronacrisis hebben sommige ondernemingen, die niet verplicht gesloten zijn en die gesloten zijn om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, hun productie en verkoop moeten stopzetten. Hierdoor zijn ook deze ondernemingen volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn.
  Ook voor deze ondernemingen wordt voorzien dat zij, op basis van de verklaring op eer, van het uitstel tot 15 december kunnen genieten.

Notie ‘volledige sluiting’

Voor wat de notie “volledige sluiting” betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

De RSZ zal de nodige ex-post-controles uitvoeren. 

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Hieronder vallen dus:

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen
 • het derde voorschot voor het 1kwartaal
 • het saldo van het 1e kwartaal
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het 2kwartaal
 • het saldo van het 2kwartaal

Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

De RSZ zal de nodige ex-post-controles uitvoeren.

3. Uitstel na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien

Sinds 31/07/2020 kunt u geen verklaring op eer meer indienen.

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar plan@rsz.fgov.be.

Ondernemingen die betrokken zijn bij het uitstel

De werkgevers, die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, die niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020

Zij dienen een verklaring op eer in te dienen met behulp van een elektronisch formulier waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot:

 • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020;

  en/of

 • een vermindering van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Deze werkgevers genieten tot 15 december 2020 een uitstel van betaling van de volgende bedragen:

 • het saldo van de bijdragen die voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het tweede kwartaal 2020
 • het saldo van de bijdragen die voor het tweede kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen
 • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen

Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

De RSZ zal de nodige ex-post-controles uitvoeren. 

4. Ondernemingen niet betrokken bij het automatisch uitstel of uitstel na voorafgaande aangifte

Met uitzondering van het beperkt aantal diensten bedoeld in artikel 1§5 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, kunnen de openbare besturen en hun instellingen en diensten geen beroep doen op deze maatregelen van uitstel van betaling en kunnen in dit verband evenmin gebruik maken van de "verklaring op eer".

^ Back to Top